लोकमानलाई नियुक्त गरेर भुल गरेका शीर्ष नेताहरुले महाभियोग पारित गराउनैपर्छ – नेता गगन थापा

Joj:yflksf ;+;bsf] d+unaf/ a;]sf] a}7sdf clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]usf k|d'v cfo'Qm nf]sdfgl;+x sfsL{ dfly btf{ ePsf] dxfcleof]u k|:tfjsf] ;dy{gdf cfkmgf] wf/0ff /fVb} :jf:Yo dGqL Pjd ;f+;b uugs'df/ yfkf . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाण्डौँ, कात्र्तिक ९ – मंगलबार बसेको संसद बैठकमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध पेश भएको महाभियोगको विषयमा छलफल भयो ।  महाभियोगको विषयमा केही संसदहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गरे ।

Joj:yflksf ;+;bsf] d+unaf/ a;]sf] a}7sdf clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]usf k|d'v cfo'Qm nf]sdfgl;+x sfsL{ dfly btf{ ePsf] dxfcleof]u k|:tfjsf] ;dy{gdf cfkmgf] wf/0ff /fVb} :jf:Yo dGqL Pjd ;f+;b uugs'df/ yfkf . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

Joj:yflksf ;+;bsf] d+unaf/ a;]sf] a}7sdf clVtof/ b’?kof]u cg’;Gwfg cfof]usf k|d’v cfo’Qm nf]sdfgl;+x sfsL{ dfly btf{ ePsf] dxfcleof]u k|:tfjsf] ;dy{gdf cfkmgf] wf/0ff /fVb} :jf:Yo dGqL Pjd ;f+;b uugs’df/ yfkf . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले महाभियोगको समर्थनमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । आफ्नो विचार राख्ने क्रममा उनले अख्तियार प्रमुखमा तत्कालिन समयमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्नु नै शीर्ष नेताहरुको महाभुल भएको बताएका छन् ।

 
त्यसबेला आफूसहितका नेताहरुले लोकमानलाई नियुक्त नगर्न पहल गर्दा तत्कालीन सभापति र राष्ट्रपतिले हामी हार्‍यौं भनेको स्मरण गर्दै उनले संसदमा प्रश्न गरे, ‘हामी हारेको कोसँग हो ?’
पहिले गरेका भुललाई सच्याउनको लागि अहिले एक ठाउँमा उभिएर महाभियोगलाई पारित गराउन सबै नेता तथा सांसदहरुलाई उनले आग्रह गरे ।

Loading...

You Might Also Like